Ako si vybrať disky a nenechať sa oklamať čínou

(tlačová správa)

Problematika dovozu a predaja diskov

KÚPA DISKOV - HLAVNÁ TÉMA

Pri kúpe automobilových diskov si veľmi veľa zákazníkov vyberá hlavne podľa toho, ako by zvolené disky skrášlili jeho štvorkolesového miláčika a či mu poskytnú dostatočnú krásu. A skutočne, dizajn býva tým hlavným motívom, ktorí vedie zákazníka k voľbe toho či onoho disku.

Avšak, už veľmi málo zákazníkov sa pýta alebo vôbec zaujíma, či disky ktoré kupuje, sú skutočne kvalitným produktom ktoré zabezpečia v prvom rade bezpečnosť tých ktorý v automobile jazdia.

Nie že by nemali záujem tieto informácie vedieť, ale v dobe v akej žijeme, považujú predsa akosi automaticky, to čo kupujú za kvalitné. Je tendencia veriť, že tovar ponúkaný oku zákazníka by mal automaticky spĺňať potrebné kritéria.

Je však tomu skutočne tak? Je spotrebiteľ chránený pred nepovoleným tovarom?

V dnešnej téme, by sme sa chceli pozrieť na stav, ktorý na Slovensku v oblasti dovozu a predaja automobilových diskov vládne. A že skutočnosť je naozaj veľmi odlišná od toho čo by malo byť, je až zarážajúce.

Na pochopenie celej podstaty dovozu a predaja diskov je potrebné si ujasniť niektoré legislatívne a technické termíny, ktorým by sa mal podriaďovať každý, kto v takejto veci podniká. V prvom rade je to európska smernica EHK č.124 ktorá určuje jednotné ustanovenia na homologizáciu kolies pre osobné automobily a ich prípojné vozidlá. Táto smernica pojednáva o kategórii tzv. „Špeciálnych kolies“. Jedná sa o kolesá náhradnej spotreby, t.j. kolesá aftermarketového predaja, alebo inak povedané dizajnové kolesá. Predaj dizajnových kolies tvorí cca 90% predaja všetkých druhov diskov.

Ďalšiu dôležitú skutočnosť pri dovoze diskov usmerňuje zákon  č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a vykonávacia vyhláška 578/2006  Z.z. Najdôležitejšie z nášho pohľadu sú § 4 a § 8.

§ 4 hovorí o tom, že fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce vyrábať alebo dovážať komponentu na účely ich uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, je povinná vopred písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu.

Štátny dopravný úrad na základe udelenia typového schválenia komponentu, pridelí značku typového schválenia, napr. 27 MD K-00429-02, ktorým je povinný výrobca alebo zástupca výrobcu sa preukázať obchodnému partnerovi / zákazníkovi.

§ 8 zasa hovorí, že výrobca alebo zástupca výrobcu typu komponentu je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať Štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa podáva za každý typ systému, komponentu alebo samo statnej technickej jednotky samostatne.

Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia alebo pred udelením homologizácie typu komponentu uložiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov, a ak je to potrebné, aj kontrolu systému komponentu v poverenej technickej službe overovania vozidiel (TÜV). Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol na vlastné náklady.

Nakoľko na Slovensku neexistuje akreditované pracovisko na realizáciu skúšok podľa vyššie uvedenej legislatívy, je možné využiť znaleckú organizácia TÜV v Rakúsku alebo v Nemecku, ktorá na základe úspešne realizovaných testov udelí komponentu značku KBA xxxxx s jedinečným 5 ciferným medzinárodným evidenčným číslom, ktoré by malo byť jasne uvedené na  viditeľnom mieste disku, najčastejšie pri otvore na ventil. Toto je jeden z najdôležitejších identifikátorov, že sa jedná o kvalitný a bezpečný disk.

Oba spomínané paragrafy a ich dodržiavanie v praxi je možné si ľahko overiť.

§ 8 priamo na samotnom disku a § 4 prostredníctvom webovej stránky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii, kde v sekcii zoznamu dovozcov sa dá preveriť, či daný dovozca patrí k registrovaným resp. spĺňajúcim podmienky predaja homologovaného tovaru.

Pýtate sa, prečo toľká záplava informácii?

Pretože ETOP Wheels je profesionálna spoločnosť, ktorá chce mať v tejto téme jasno a chce aby ich zákazníci spávali rovnako spokojne ako oni.

Práve prostredníctvom týchto detailov chce Etop Wheels  upozorniť na náročnosť a citlivosť problematiky dovozu a predaja automobilových diskov.

Poďme sa pozrieť na aktuálnu situáciu v SR...

Na Slovensku existuje súčasnosti 45 dovozcov a predajcov diskov ktorí na tento trh prinášajú približne 95 značiek hliníkových diskov. Ak pozriete na spomínanú stránku Ministerstva dopravy, zistíte šokujúci stav.

Iba šesť dovozcov spĺňa všetky náležitosti, ktoré predpisuje zákon pre dovozcov diskov. Neskutočné...

Tu sa vynárajú otázky, prečo teda existujú medzinárodné a národné legislatívy? Preto aby sa nedodržiavali a vedome obchádzali ???

Bezpečnosť je predsa na prvom mieste.

Opýtajme sa teda spolu kontrolných orgánov ( MDPaT, SOI a pod. )

Koľko kontrol bolo zrealizovaných a koľko pokút udelených dovozcom resp. predajcom?

Začnú kompetentní konať až v momente keď pri dopravnej nehode spôsobenej nehomologizovaným diskom zahynie člen významného politika alebo prominenta?

Vážený priatelia dovoľte vyzvať aj Vás na celoslovenskú osvetu v oblasti predaja a nákupu na bezpečnosť tak náročného produktu akým sú automobilové disky.

ÚSTAV SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY

Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. patrí medzi slovenskú špičku v oblasti technickej analýzy materiálov a je kľúčovou osobnosťou, ktorá v sporných súdnych prípadoch rozhoduje na základe identifikácie správania sa materiálov v kritických situáciách. Na tlačovej konferencii opísal jeden z prípadov, pri ktorom určoval zavinenie dopravnej nehody použitím nehomologovaného komponentu, v tomto prípade kolesa na náprave automobilu. Na disku, ktorý bol predmetom skúmania sa zistilo, že nebol správne technicky konštruovaný. Upevňovacie skrutky a distančné podložky tým nespĺňali požadovaný prítlak na os uchytenia automobilu, čím vzniklo spontánne odmontovanie kolesa a jeho následné odpadnutie.

Následok nehody netreba zvlášť podrobnejšie opisovať.

Zdroj: Enzo