Obchodné podmienky

1. Objednávky pre súkromné osoby

Objednávku ponúkaného tovaru je možné realizovať pomocou internetového obchodu, e-mailom, telefonicky, alebo faxom.

2. Objednávky pre firmy

V prípade, ak požadujete daňový doklad vystavený na firmu musí mať Vaša objednávka písomný tvar. Táto objednávka by mala obsahovať obchodný názov firmy, presnú adresu firmy, IČO, DIČ a meno objednávajúceho.

3. Termín dodania objednaného tovaru

Ak je objednaný tovar skladom v Slovenskej Republike, doba jeho dodania sa obvykle pohybuje od jedného do troch pracovných dní. Ak je potrebné tovar objednávať u výrobcu a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 3 - 10 pracovných dní. Ak tovar nie je skladom ani u výrobcu a teda je potrebné ho vyrobiť dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť Dispol s.r.o. si vzhľadom na vyťaženosť logistiky výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania majú iba informatívny charakter, teda nie sú záväzné a podliehajú potvrdeniu.

4. Objednávky exkluzívneho (špeciálneho) tovaru - Záloha

Pri objednávaní exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru vyrábaného, prípadne upravovaného špeciálne podľa požiadaviek zákazníka je kupujúcemu vystavená faktúra na minimálne 50% z výslednej ceny objednávaného tovaru. Pri odstúpení zákazníka od objednávky je záloha nevratná.

5. Doprava tovaru

Dopravu tovaru hradí spoločnosť Dispol s.r.o. pri nákupe tovaru, ktorého hodnota prevyšuje sumu 400€. Služba je poskytovaná zdarma len na území SR prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

6. Spôsoby platby za tovar

Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

A. platba v hotovosti pri prebratí tovaru

B. platba vopred - prevodom na účet

C. dobierka

7. Parametre tovaru

Hodnota zálisu - ET je určená presne podľa typu auta podľa informácií, ktoré poskytujú výrobcovia kolies a automobilov. Doporučené hodnoty ET sa týkajú sériových automobilov, na kt. neboli vykonané žiadne dodatočné úpravy. Dodatočné úpravy vykonané na automobile je nutné uviesť do poznámky v objednávke.

Všetky zliatinové disky sú náchylné k deformácii vplyvom nárazu. Pri použití nízkeho profilového čísla pneumatiky je toto riziko tým vyššie, čím je nižšie profilové číslo pneumatiky. K deformácii disku dôjde bez pričinenia výrobnej vady. Používanie obutia profilového čísla 40 a menej sa odporúča iba na veľmi kvalitných cestách.

Pred obutím pneumatiky na disk je vhodné vyskúšať disk na vozidle. Prípadné vrátanie diskov z dôvodu, že nepasujú na vozidlo nemusí byť možné po obutí diskov do pneumatík.

7a. Montáž tovaru

Montáž dodaného tovaru na vozidlo smie byť vykonaná len v odbornom servise s potrebným profesionálnym vybavením. Montáž pneumatiky na disk iným spôsobom ako v pneuservise má za následok stratu záruky na dodaný tovar - disk.

8. Prevzatie tovaru

Objednaný tovar je možné prevziať osobne v našej prevádzke, alebo Vám tovar doručíme kuriérskou službou. Tovar si pri preberaní riadne skontrolujte (množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo). Každé poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi, ktorý tovar doručil. Neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nemusia byť uznané z dôvodu absencie škodového protokolu. Nami expedované zásielky sú riadne zabalené a skontrolované.

9. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové závady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je tovar určený, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami. Na žiadosť kupujúceho poskytne predávajúci kupujúcemu záručný list. Pokiaľ nebol záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.

10. Reklamácie

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne, poslať poštou, alebo prepravnou službou (neakceptujeme zaslanie reklamovaného tovaru dobierkou). Tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe a kópia dokladu o odbornej montáži. Z reklamovaného tovaru je potrebné odstrániť všetky súčasti, ktoré neboli zakúpené u nás. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Ak je kupujúci fyzická osoba - objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §12 zákona č. 266/2005 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu kompletný so všetkým príslušenstvom a dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 pracovných dní od obdržania tovaru.

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

V prípade vrátenia tovaru odstúpením od kúpnej zmluvy fyzickej osoby vzniká nám ako predajcovi nárok na úhradu poštovného a balného, o ktorého sumu bude znížená celková vrátená suma.

12. Ochrana dát

Firma Dispol s.r.o, ako prevádzkovateľ internetového obchodu Superdisky.sk, týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné dáta nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetových obchodu Superdisky.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Registráciou súhlasím so spracúvaním osobných údajov: Týmto dobrovoľne poskytujem spoločnosti Dispol s.r.o., so sídlom Furčianska 35, 040 14 Košice, IČO: 170 816 02 (ďalej len „Spoločnosť“) vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľujem súhlas v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu Osobných údajov za účelom vykonávania marketingových činností (ako napr. tele-sales, tele-marketing, alebo direct mail, informovania o nových produktoch a službách, pozývania na odborné semináre, konferencie alebo veľtrhy, uskutočnenia prieskumu spokojností zákazníka, štatistické spracúvanie výsledkov týchto prieskumov a riadenie vzťahov so zákazníkom) na dobu 24 mesiacov. Po uplynutí tejto doby resp. po skončení účelu spracovávania budú osobné údaje zlikvidované. Po skončení účelu spracovávania je možné osobné údaje ďalej spracovávať len za podmienok ustanovených v § 13 odseku 3 Zákona.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.


Prevádzkovateľ internetového obchodu
(adresa pre vrátenie tovaru)

Dispol s.r.o.
Furčianska 35 (NIE predajňa)
04014 Košice
IČO: 17081602
DIČ: 2020481045
IČ DPH: SK2020481045
Spoločnosť Dispol s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 627/V , oddiel Sro.